Centrum De Kleine Oase staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 5410001. Dit valt onder de naam van de overkoepelende BV ‘De Open Plek’ van waaruit ik ook boeken, materialen en trainingen (uit)geef. Deze bestaat sinds 2006.

Algemeen

Centrum De Kleine Oase is opgericht door Wendy Traa en is gevestigd te Nijkerk.

Centrum De Kleine Oase voor coaching & kinderyoga & mindfulness richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en hun ouders, alsook het geven van yoga-groepslessen en het geven individuele therapeutische kinderyoga en ouder-kind-yoga. Ook verzorgt Centrum De Kleine Oase thema-bijeenkomsten, lezingen en workshops en trainingen.

Definities van de woorden ik, jij en diensten

In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Wendy Traa, eigenaar van Centrum De Kleine Oase (en De Open Plek). De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Centrum De Kleine Oase. 

De cliënt is jouw zoon of dochter of jijzelf.

Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld coaching, yoga, workshops, lezingen en thema-bijeenkomsten.

Offertes, prijsaanvraag en prijzen

Je kunt ten alle tijden vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opvragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets. Je hoeft geen dienst af te nemen naar aanleiding van een offerte.

Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven.

Het afnemen van een dienst

Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

Contactgegevens praktijk:

Centrum De Kleine Oase Nijkerk:  www.centrumdekleineoase.nl en 06-20258008 , wendy@centrumdekleineoase.nl

 

Yoga groepslessen, workshops en trainingen

Algemene voorwaarden bij Yoga: groepslessen, workshops en trainingen

Deelname aan de groepslessen, yoga-workshops of bijvoorbeeld ouder-kind-lessen gebeurt geheel op eigen risico en Centrum De Kleine Oase  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor letsel, fysiek of anderszins, van het kind of ouder die deelneemt. De docente heeft alleen inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

(Een van de) gezaghebbende ouders moet schriftelijk toestemming geven voor het volgen van de groepslessen yoga door een leskaart aan te schaffen, die daarmee ook dienstdoet als toestemmingsformulier en akkoord voor de algemene voorwaarden.

Bij het aangaan van een proefles of het kopen van leskaart(en) stemt de ouder/begeleider van het kind/tiener in met de algemene voorwaarden. 

 

Coaching en indivuele Yoga Coaching en Therapeutische Kinderyoga

Specifieke voorwaarden rond coaching

Coaching/begeleiding voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Centrum De Kleine Oase heeft hierdoor dus altijd van beide ouders een handtekening nodig voor de coaching kan starten.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Centrum De Kleine Oase  kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De coach heeft alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

Specifieke voorwaarden rond individuele yoga

Voor het aangaan van consulten individuele therapeutische kinderyoga gelden dezelfde voorwaarden als die voor de kindercoaching. Het beoefenen van alle vormen van yoga tijdens de therapeutische sessie geschiedt geheel op eigen risico en de docente en Centrum de Kleine Oase kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor letsel, fysiek of anderszins, van het kind of ouder die deelneemt. De docente heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

Overeenkomst

Na een eventuele korte (max. 15 min) telefonische kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Tijdens dit gesprek maken we een keuze voor een traject van kindercoaching vanuit mijn praktijk aan huis of van kinderyogatherapie of een combinatie daarvan, in mijn praktijkruimte bij Fortius Fysiotherapie in Nijkerk.  Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

 

Coaching: Werkwijze en beëindiging van de coaching

Nadat ik met de ouders het doel heb vastgesteld, doe ik dit ook met de cliënt. Dit is het eerste doel waaraan we gaan werken.

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Na elke sessie kijken we of een nieuwe afspraak wenselijk is.

Ik werk tijdens het consult samen met het kind aan zijn/haar doelen. Ook de ouders worden actief betrokken bij het groeiproces wat het kind doormaakt. Zij krijgen apart oudercoaching, vanuit het idee en de ervaring dat je (als gezin, in welke  samenstelling dan ook) altijd elkaar beinvloedt en dus ook ‘samen groeit’.

Ik werk afwisselend individueel met het kind of met en ouder erbij. Dit is afhankelijk van de behoefte van het kind en wat ik nodig acht. Soms kies ik ervoor om een consult apart met het kind te doen, om de groei in het kind zelf verder te verstevigen. Dit geef ik altijd aan in het consult voorafgaand aan dat consult. Mocht dit zo zijn, dan bespreek ik het gesprek met de ouders na, na ongeveer 45 min. Centrum De Kleine Oase heeft helaas geen wachtruimte binnen de praktijk, maar in de buurt kun je heerlijk wandelen of koffiedrinken bij Moeke's aan de Barneveldseweg.

Werkwijze bij een-op-een-coaching: de ouder brengt de cliënt. Ik werk dan 45 minuten met hem/haar. De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na deze 45 minuten komt de ouder weer in de praktijk, zodat de cliënt en ik kunnen vertellen wat we hebben gedaan. In deze tijd kunnen ook eventuele afspraken of oefeningen voor thuis besproken worden.

Werkwijze bij gezamenlijke coaching: ouder(s) en kind komen samen in de praktijk. De focus van de coaching ligt bij het kind, waarbij de ouder(s) een ondersteunende rol heeft. Regelmatig krijgen ouders zelf ook een coachings’opdracht’ of voeren we een gesprek, terwijl het kind bijvoorbeeld werkt aan een tekening.

Indien een evaluatiegesprek zonder cliënt wenselijk is, kunnen we dit uiteraard plannen.

 

Indivuele yoga: Werkwijze en beëindiging therapeutische kinderyoga

Therapeutische Kinderyoga is er voor kinderen die baat hebben bij individuele, op maat gemaakte kinderyogasessies die specifiek aansluiten op hun mogelijkheden en doelen. De speciaal ontworpen sessies zijn een samenspel van yoga-oefeningen, ademtechnieken, visualisatie, spel, creatieve werkvormen en gesprek.

Nadat ik met de ouder(s) heb vastgesteld met welk onderliggende doel we gaan werken, doe ik dit ook met het kind tijdens de eerste individuele kinderyogasessie. Ik bied het kind dan werkvormen en oefeningen aan waarmee het op het spoor komt van zijn eigen innerlijke drijfveer. Dit is leidend voor het traject dat daarna volgt.

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

In de daarop volgende therapeutische kinderyogasessies is de werkwijze als volgt:

Individueel les: het kind wordt door de ouder(s) in de praktijkruimte bij Fortius gebracht. De les duurt meestal 45 min, maar soms heeft een kind 60 min nodig, dat spreek ik in overleg af met de ouders.  De ouder dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens deze drie kwartier. Na die tijd zal ik de ouder vragen om erbij te komen, zodat client en ik samen vertellen wat we hebben gedaan en wat er eventueel aan oefeningen mee naar huis gaat.

Samen-les: soms is het erg wenselijk om de ouder(s) bij een of meerdere sessie mee te laten doen. De ouder doet dan volledig mee met het programma en ervaart zo de werking van de yoga en kan het daarna makkelijker met het kind thuis herhalen.

Na gemiddeld vijf sessies bespreek ik kort met de client en zijn/haar ouders de voortgang en kijken we wat en of er nog meer sessies nodig zijn, die we vervolgens inplannen naar behoefte.

Beëindiging van de therapeutische kinderyogasessies gebeurt altijd in overleg met het oog op het welzijn van het kind.

 

Aanvullende Algemene voorwaarden bij coaching en individuele yoga/  yoga-coaching en therapeutische kinderyoga:

Expertise en doorverwijzing:

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals. Mocht mijn expertise op een bepaald moment zijn maximum hebben bereikt,  dan geef ik dit aan en verwijs in dien mogelijk door naar iemand die verder gespecialiseerd is. 

Soms is het wenselijk dat ik een kind/tiener of ouder extra ondersteuning aanbeveel door een aanvullend specialisme, bijvoorbeeld een osteopaat of homeopaat. 

Verhindering

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdens het coachen/ via therapeutische kinderyoga begeleiden van kinderen neem ik mijn telefoon niet op. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail. Ik bel je dan terug. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Betaling

Er wordt direct of binnen een week na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Centrum De Kleine Oase.

Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau.

Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten.

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken. Dat is altijd mogelijk. 

Vergoedingen:

Op dit moment wordt integrale kindercoaching en therapeutische yoga-vormen nog niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wel ben ik bezig met een contract met de gemeente, waardoor kinderen vanuit de gemeente in de toekomst misschien wel een vergoeding/ hulp bij de kosten krijgen 

Aansprakelijkheid

Centrum De Kleine Oase werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Centrum De Kleine Oase. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Centrum De Kleine Oase. 

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop.

Geheimhouding

Wat inhoudelijk tijdens de groepslessen yoga, coaching of therapeutische kinderyogaessies gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit  kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je je richten tot de klachtenfunctionaris.

Aangezien ik aangesloten ben bij Stichting Adiona is er voor mijn cliënten een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:

mevrouw L. de Boon

telefoonnummer: 06-48445538

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Stichting Adiona is aangesloten bij Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl).

Erop vertrouwende dat u zich als ouder(s) kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden, verheug ik me op een samenwerking met uw kind en u als ouder(s) en uw kind weer in zijn kracht te zetten.